Tang Mingjun
发布时间:2016-06-23  浏览次数:212

  

 


  

CURRICULUM VITAE

 

name

Tang Mingjun 銘鈞

Contact Information

Office:

Office hours:

Office phone:

Email: tmj@fudan.edu.cn / eidos1938@gmail.com

 

Personal:

TANG Mingjun 湯銘鈞 is currently lecturer at the Department of Religious Studies, School of Philosophy, Fudan University (Shanghai, P.R. China). He studied philosophy and logic at the Department of Philosophy, East China Normal University (Shanghai), and Chinese Hetuvidyā under the supervision of Prof. ZHENG Weihong at the Fudan University, where he received his PhD in Jan. 2011. He was assistant researcher at the Institute of Philosophy, Shanghai Academy of Social Sciences from Apr. 2011 to Nov. 2015. His research interests include Chinese Hetuvidyā, Indian Buddhist epistemology and logic, and classical Indian philosophy.

 

Education:

2000/09 - 2004/07East China Normal University

Department of PhilosophyB.A. in Philosophy

2004/09 - 2007/03Fudan University

Institute of Classical Chinese Literature

Studying Buddhist Logic under the supervision of Prof. ZHENG Weihong; acquisition of the test waiver admission for studying for the PhD. Degree in 2007

2007/03 - 2011/01Fudan University

Religion Department, School of Philosophy

Acquisition of PhD. Degree in 2011; thesis supervisor: Prof. ZHENG Weihong; title: “Study on the Theory of Reasoning by Dignāga and Dharmakīrti: With a Methodological Reflection on the Study of Buddhist Logic”

Teaching Positions:

2011/04 – 2015/10Shanghai Academy of Social Sciences

Institute of PhilosophyAssistant Researcher

2011/04 – 2015/10Fudan University

Religion Department, School of PhilosophyLecturer

 

 

Research Interests:

1.Buddhist epistemology and logic: its Indian, Chinese and Tibetan traditions

2.Classical Indian philosophy

3.Buddhist philosophy

4.Chinese logic and philosophy

5.Comparative logic

 

 

Publications

Books:

1.Tang Mingjun 湯銘鈞, Chenna, Facheng yinming tuili xueshuo zhi yanjiu陳那、法稱因明推理學說之研究 [Studies on the Buddhist Doctrine of Reasoning: Dignāga and Dharmakīrti]. [Indologia et Studia Indica, No. 3]. Shanghai: Zhongxi Book Company, 2016, forthcoming.

 

Academic Papers:

2.Tang Mingjun 湯銘鈞, Yinming ru zhengli lun fan han duikan he yanjiu《因明入正理論》梵漢對勘和研究 [The Nyāyaprave?a and its Chinese translation: A comparative study]. Zhexue yanjiu哲學研究 [Philosophical Researches] 2007 (Special Issue) 113–117.

3.Tang Mingjun 湯銘鈞, Dui zhenru de renshi yu yanshuo. Tiantai Zong, Sanlun Zong yu Ci’en Zong erdi lun de quanshi對真如的認識與言說天臺宗、三論宗與慈恩宗二諦論的詮釋 [On the speaking and cognition of such-ness: A critical interpretation on the twofold truth theory of T’ien-T’ai School, San-Lun School and Ci’en School]. Zhengguan zazhi正觀雜誌 [Satyābhisamaya: A Buddhist Studies Quarterly] 42 (2007) 223–257.

4.Tang Mingjun 湯銘鈞, Lun Fojiao luoji zhong tuilun qianti de zhenshixing wenti論佛教邏輯中推論前提的真實性問題 [Concerning the truth of premises in Buddhist three-part inference (trayāvayava)].Luoji xue yanjiu邏輯學研究 [Studies in Logic], Vol. 2 (2009), No. 1, 90–104.

5.Tang Mingjun 湯銘鈞 (trans.), A Biography of Buddhabhadra: From Biograhies of Great Monks (Gaoseng Zhuan, Taisho No. 2059). Translation from classical Chinese to English. In: Min BahadurShakya, The Life of Nepalese Buddhist Master Buddhabhadra: From Chinese Sources, Kathmandu: China Study Center, 2009, 117–130.

6.Tang Mingjun 湯銘鈞, Chenna zheqian lun qianshi. Cong quyin jiashe dao tazhe zhi paichu陳那遮遣論前史從取因假設到他者之排除 [A pre-history of Dignāga’s apoha-theory: From upādāyapraj?apti to anyāpoha]. Renwen zongjiao yanjiu人文宗教研究 [Journal of Humanistic Religion] 3 (2013) 236–262.

7.Tang Mingjun 湯銘鈞, Chenna yinming leibi tuili de luoji kehua. Yi JilianglunII. 11 wei li陳那因明類比推理的邏輯刻劃以《集量論》II. 11為例 [A logical reconstruction of Dignāga’s analogical reasoning: With special reference to Pramā?asamuccaya II. 11]. In: Han zang foxue yanjiu. Wenben, renwu, tuxiang he lishi漢藏佛學研究:文本、人物、圖像和歷史 [Sino-Tibetan Buddhist Studies: Texts, Figures, Images, and History], ed. Shen Weirong 沈衛榮. Beijing: Zhongguo zangxue chubanshe 中國藏學出版社, 2013, 653–672.

8.Tang Mingjun 湯銘鈞,Xin Zhengli xuepai de wufenbie xianliang ji qi zhexue bianxi. Xifang yindu zhexue yanjiu jie jin 10 nian lai de yichang zhenglun新正理學派的無分別現量及其哲學辨析西方印度哲學研究界近10年來的一場爭論 [Nirvikalpaka-pratyak?a in Navya-nyāya and its philosophical assessment. Review of recent controversies in the Western scholarship]. Guowai shehui kexue qianyan國外社會科學前沿 [International Studies of Social Sciences] 17 (2014) 123–136.

9.Mingjun Tang, A study of Gomyō’s “Exposition of Hetuvidyā.” Text, translation and comments (1). In: Logic in Buddhist scholasticism. From philosophical, philological, historical and comparative perspectives, ed. G. Paul. Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2015, 255–350.

Courses

1.“Introduction to Buddhist Logic” (assistant teacher), at Fudan University (Shanghai) from January 2005 to January 2006.

2.“Introduction to Buddhist Logic,” at Xi Yuan Temple (Suzhou), 6–17 January, 2014; at Sichuan University (Chengdu), 27 June – 3 July, 2014.

3.“Sanskrit I,” at Xi Yuan Temple (Suzhou) in spring term 2012.

4.“Indian Philosophy,” at Shanghai Academy of Social Sciences (SASS, Shanghai) in autumn term 2012; at Xi Yuan Temple (Suzhou) in spring term 2013; at SASS in spring term 2014; at SASS in spring term 2015.

Services

 

XML 地图 | Sitemap 地图